Skupinová terapie

Skupinová Terapie

  • Psychoterapie, neboli zkráceně terapie je léčba psychologickými prostředky, bere si za cíl odstranění, nebo alespoň zmírnění příznaků nemoci či poruch a výsledkem jsou změny v prožívání a chování klienta.
  • Mnoho lidí zažívá úzkost či nějakou další duševní poruchu alespoň jednou během jednoho roku. Kromě této jedné třetiny jsou zde další, kteří potřebují pomoc, aby se vyrovnali s osobní ztrátou, vážnou nemocí a psychotělesnými potížemi.
  • Další potom bojují s problémy ve vztazích, sociální a jinými fobiemi, ztrátou zaměstnání, smrtí blízkých, stresem

 

V psychoterapii rozlišujeme více forem terapií, jako například terapii individuální, párovou, rodinnou a skupinovou. O této poslední uvedené je následující text.

Skupinová psychoterapie – co je to

Skupinová terapie, nebo celým jménem skupinová psychoterapie je forma psychoterapie, při níž terapeut, případně dva terapeuti, léčí malou skupinu klientů společně jako skupinu, která má většinou 5 - 10 členů.

V takové skupině se otevřeně uplatňuje skupinový vývoj, vysvětlování a zkoušení vnitřních mezilidských vztahů. Během vývoje skupiny si skupina vytváří vlastní prostor, ve kterém jde sdílet vše důvěrné a to jsou především vztahy, emoce, prožívání, způsoby chování a to vše ve vzájemné interakci s ostatními.

Jak bylo právě řečeno, skupinová terapie je založená hlavně na výměnách, které vznikají mezi lidmi, na jejich vzájemných vztazích. Ve skupině funguje každý jedinec každý sám za sebe, ale zároveň i s ostatními.

Každý z nás má své postoje a způsoby chování, které nemusejí být vhodné pro použití v každodenním životě. Zkušenosti ostatních členů skupiny mohou být tedy užitečné pro získání zpětné vazby na své chování, postoje, uvažování a ty lze posléze snadněji přenášet do běžného života.

Cílem skupinové terapie je zlepšit kvalitu života člověka, a protože jsme od raného dětství  tvorové skupinoví a žijeme a trávíme většinu času ve skupinách a společnosti, skupina do jisté míry společnost nahrazuje. Uvnitř skupiny totiž probíhají podobné jevy a  komunikace jako v běžném životě, skupinách a kolektivech.

Jedinec dostává ve skupině zpětnou vazbu na své chování a to mu umožňuje korekci vztahů a postojů. Ve skupině je možné učit se  vhodnějším způsobům chování, zpochybňovat staré, upravovat si své postoje, názory.

Velký rozdíl oproti jiným formám psychoterapie je ten, že ve skupinové terapii terapeutem není jen vlastní terapeut, ale terapeutem jsou pro sebe všichni členové skupiny. Stručně bychom mohli říci, že více hlav víc ví. Je to mnohovrstevný proces, v němž všichni účastníci dávají i dostávají, hledají, nalézají a objevují.

To je v souladu se starořeckým slovem therapón, které původně znamenalo osobu, jež sloužila, prováděla, opatrovala bohy. Sloveso therapeuó pak tedy znamená sloužit, pečovat o někoho a v podstatě i léčit.

Dnes tedy nazíráme na skupinovou terapii jako na léčebný skupinový proces, ve kterém společně s ostatními  napomáháme uzdravování, kde je terapeut také jedním z průvodců a který má vést jedince a skupinu k žádoucím změnám.

________________________________________________________________________________________________________________________

Cíle skupinové psychoterapie

Všichni lidé, kteří přicházejí do skupinové terapie, mají nějaký cíl a důvod, proč se pro tuto formu terapie rozhodli.

Obecně můžeme potíže rozdělit na následující okruhy:

  • potíže, které se objevují a případně  zvětšují ve vztahu k lidem a mezi lidmi. Člověk by to rád změnil, ale neví jak, neví si rady.
  • potíže, kdy jedinec cítí, že jeho problémy vyplývají z jeho niterného problému, který komplikuje a vzbuzuje napětí ve vztazích s ostatními. Rád by situaci změnil a dozvěděl se, jak na ostatní působí a čím tak působí.
  • potíže, které je vhodné konfrontovat s ostatními. S lidmi, kteří podobný problém mají, měli, anebo mají komplementární. Například dva různí lidé mohou prožívat strach, který jim komplikuje vztahy, ale každý v jiných situacích.

Obecným cílem, který je platný pro všechny, je dovolit si mluvit o svých pocitech vždy upřímně, přímo a před ostatními a postupně odstraňovat zábrany, které se k tomu váží. Dále pak získávat co možná nejvíce informací o sobě, svém jednání a motivech. Čím více se o sobě dozvíte, tím větší možnost budete mít změnit to, co změnit chcete.

_____________________________________________________________________________________________________________________


Jak a čím skupinová terapie pomáhá?

Skupinová terapie se ukázala jako velice účinná metoda stejně jako terapie individuální. V dlouhodobé skupinové terapii se lidé pravidelně vídají a schází po měsíce a roky.

Během takové doby si lidé na skupině vytvoří značně blízké a otevřené vztahy a dovolí si hovořit o věcech, o kterých nemluví či nemluvili ani s nejbližšími. Mnohdy je to poprvé, kdy jedinec takové skupinové vztahy zažívá. Tento vztah je pak základní podmínkou pro další práci a změnu i mimo skupinu.

Skupinová terapie poskytuje prostředí, ve kterém má člověk možnost prožít sebe sama a svou změnu prostřednictvím zpětné vazby od ostatních členů skupiny.

Potíže, které lidé mají, se často projevují a zvýrazňují obzvláště ve vztahu k jiným lidem a k okolí, případně mezi lidmi. Tento druh terapie nabízí sociální situace a prostor umožňující zkoušení  nových způsobů chování ve vztahu k druhým.


Terapeutická skupina jedinci pomáhá, jak zvládat nové vztahové situace, jak se v nich lépe orientovat, rozumět jim a jak své vztahy k okolí vylepšit.

Mluvit o potížích v individuální psychoterapii může být obtížné, ale mluvit o nich před více lidmi ještě obtížnější. Ale konfrontace s vlastními problémy před ostatními a společně s ostatními, postavení se k nim čelem a neuhýbání vede k zážitku pocitu úspěchu, že je dokážu zvládnout. Takový úspěch a taková zkušenost jsou základem sebevědomí, které lidé často hledají.


Podobně možnost ventilovat svoje starosti, potížetraumatické zážitky s uvolněním všech pocitů před ostatními je dalším významným faktorem posilujícím úspěch terapie. Postupně dochází k uvolnění před ostatními a s ostatními, potažmo se světem a lidmi i mimo skupinu.

V dlouhodobější terapeutické skupině člověk získává pocit, že na situace již není sám a osamocen. Tuto vnitřní jistotu a podporu si odnáší i mimo skupinu.

V takové skupině jedinec také vidí, jak se s podobnými situacemi vypořádávají ostatní a dochází k tomu, kdy jedinec nasává, zvnitřňuje a napodobuje žádoucí kvality ostatních.

______________________________________________________________________________________________________________________

Jak dlouho skupinová terapie trvá

Skupinová sezení probíhají obvykle 1x týdně, popřípadě 2x týdně. V některých případech se skupina může scházet tzv. blokově, to znamená na několik sezení po sobě během jednoho dne. Jindy zase se skupina schází pravidelně 1x týdně a k tomu jednou začas přidá několik blokových setkání v jednom dni. To napomáhá k prohloubení a intenzitě vztahů a skupinové práce.

Obecně ale platí, že jedno sezení trvá 90 minut.

Terapeutické skupiny se obvykle schází po delší časový úsek od několika měsíců po několik let. V dnešní době, která je založená na rychlosti, nejsou neobvyklé několika měsíční skupiny. Osobně nevěřím, že během takové doby jsou možné zásadnější změny.

Potíže, kvůli kterým lidé terapii vyhledávají mají často mnohaletou historii a vývoj. Má osobní zkušenost a zkušenosti mých kolegů ukazují, že nějakou dobu trvá, než se ukáží skutečné potíže a než je možné pocítit benefity tohoto druhu terapie.

Někdo potřebuje více času k otevření, někdo méně. Ale než se lidé naučí a dovolí si mluvit o svých pocitech vždy upřímně, přímo a před ostatními, k tomu je zapotřebí čas. Během tohoto času můžete pociťovat zábrany, nechuť, zklamání a to z nejrůznějších důvodů.

Tyto pocity jsou zcela přirozené a často se váží k důvodům, kvůli kterým do skupiny vstupujete. Je vždy dobré o těchto pocitech mluvit, pokusit se jim rozumět a pochopit, jak vám podobné věci eventuálně vstupují do vztahů.

______________________________________________________________________________________________________________________

Terapeutická skupina – pravidla

Každá solidní psychoterapie má svá pravidla, která slouží k zajištění hranic, bezpečnosti a důvěry. Ve skupinové terapii jsou to především tyto následující.

  • Mlčenlivost – je důležité, abyste o věcech, o kterých se na skupině hovoří a stejně tak o ostatních členech, nehovořili mimo skupinu. Tak se všichni můžou ve skupině cítit bezpečně a mluvit upřímně a otevřeně.
  • Ještě ne – některé věci potřebují čas a každý má možnost říci, že již nechce hovořit. Nebudeme vás nutit mluvit o sobě, pokud nebudete chtít. Na druhou stranu je dobré si uvědomovat, že právě kvůli tomuto jste přisli do skupiny.
  • Nenavazování vztahů mimo skupinu – doporučujeme vám nenavazovat ve skupině přátelské nebo partnerské vztahy a kontaktovat se se členy skupiny mimo vlastní skupinová setkání. V takovém případě vám skupina nemůže být příliš prospěšná a budete si sami komplikovat otevřený a nestranný skupinový prostor a čas.
  • Otevřenost a upřímnost – je takovým leitmotivem skupinové terapie. Budeme vás podporovat k otevřenosti a upřímnosti, protože věříme, že jedině pak můžete mít ze skupinové práce užitek.

______________________________________________________________________________________________________________________

Terapeutická skupina Praha

Pokud uvažujete o zapojení do skupinové terapie, je nejdříve třeba, abychom se potkali při dvou úvodních rozhovorech a zvážili, jestli je tato forma psychoterapie pro vás příznivá.

Každá terapie a tedy i skupinová terapie je svobodný a dobrovolný proces, zároveň je dobré si uvědomit, že časté absence, pozdní příchody a předčasný odchod neprospívá vám, ani skupině. Právě k co možná nejlepší informovanosti, připravenosti a poznání se jsou určená tyto dvě úvodní setkání.

Nová dlouhodobá ranní / dopolední psychoterapeutická skupina se bude otevirat v září/říjnu 2023 v centru Prahy.

Rozhovory a sezení se zájemci již probíhají. Můžete mne kontaktovat.

.

 

 

Skupinová terapie
NAPIŠTE MI
Napište mi
KONTAKT

Mgr. Kamil Antonín Vondrouš

Psychoterapie Individuální a Skupinová

Dům U Nováků - Vodičkova 30/320

110 00 Praha 1

 

Telefon: +420 605 701 861
E-mail: kamil.vondrous@gmail.com